Wordt HT-lid

De familie van GUTER GAST XX

MMMMMMUw paardNakomelingen 1»
GANELON XX
v. PERGOLESE XX
xx

GRAF FERRY XX
v. FERVOR XX
xx

-
GROLLE NICHT XX
v. FERVOR XX
-
GROLLEJA XX
v. JANUS XX
-
GROLLE XX
v. BIRKHAHN XX
-
GROTTENFEE XX
v. ANGEBER XX
GROTTENSEE XX
v. MANDANT XX-
GALERA XX
v. BIRKHAHN XX
-
GALERIE XX
v. BABA XX
GALINDA XX
v. ZIGEUNERSOHN XX-
GROTTE XX
v. AVENTIN XX
-
GRATIA XX
v. ALLGAU XX
KATINKA
v. KADETT


-
GETREUE XX
v. ORGANDY XX
GEOMETER XX
v. STEINADLER XX
SACHS-
GROLLE DOCH XX
v. ALCHIMIST XX
-
GROLLE NIMMER XX
v. NECKAR XX
GROLLUS XX
v. CAROLUS XX
MECKL, xx


-
GROLLDOCHNICHT XX
v. TICINO XX
GONERIL XX
v. CHIEF XX

GHANA XX
v. BOTTICELLI XX

GIRALDA XX
v. MASETTO XX


-
GRADISKA XX
v. JASPIS XX
GODELA XX
v. NUVOLARI XX
-
GELA XX
v. AURELIUS XX
-
GESPIELIN XX
v. SINGLSPIELER XX
-
GAUKLERIN XX
v. ORSINI XX
GAUDI XX
v. KAISERADLER XX

GAUNEREI XX
v. KAISERADLER XX

GAUKELEI XX
v. FRONTAL XX


GAUKLER XX
v. ORSINI XX
xx

-
GEFAEHRTIN XX
v. STANI XX
GOLDMARIE XX
v. MERCURIUS XX

GAUNERIN
v. PERGAMOS


GIN XX
v. WALDCANTER XX
BADWU, xx

-
GELIEBTE XX
v. MASETTO XX
GRENZWACHT XX
v. WATTEAU XX-
GERANIE XX
v. AVENTIN XX
GALLUS II XX
v. CHIEF XX
xx

-
GRASLILIE XX
v. GOODY XX
GRUNE MINNA XX
v. MASETTO XX
-
GROLLEZU XX
v. AURELIUS XX
-
GROLLAMMER XX
v. TICINO XX
-
GORDOLA XX
v. MANGON XX
GOODINE XX
v. REUX XX-
GRUBEL XX
v. LAMPOS XX
-
GRUEBCHEN XX
v. BIRKHAHN XX
GRUBE XX
v. BERNARDUS XX
-
GOROLLEZU XX
v. AURELIUS XX
-
GORDONIA XX
v. EFFENDI XX
-
GROLDI XX
v. NEBELWERFER XX
ELEGANZ
v. EINGLAS

EDELGOLD
v. EINGLAS
-
GROSSULARIA XX
v. AURELIUS XX
GRANDE XX
v. TICINO XX
xx

GUNDOMAR XX
v. ALCHIMIST XX
xx


-
GRADIVA XX
v. PERGOLESE XX
-
GEFHAERTIN XX
v. TRAVERTIN XX
GUTER GAST XX
v. GAMSJAEGER XX
xx-
GRAFENKRONE XX
v. PERGOLESE XX
GRADIVO XX
v. LADRO XX
xx


-
GRAVITAS XX
v. FELS XX
GREGOR XX
v. PERGOLESE XX
xx-
GAA XX
v. FELS XX
GEORGIOS XX
v. FERVOR XX
xx


Snow
Snow
Snow
Snow